Hier komt de tekst.

Algemene voorwaarden


IDbeheer is onderdeel van Businesslabels.nl, gevestigd te Otterlo,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland

onder nummer 71774599, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan ‑ binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. Door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbod en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, waaronder mede begrepen prijslijsten zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod onzerzijds, dan wel door onze uitvoering daarvan. Een door ons verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

2. Een overeenkomst bindt ons slechts indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Ontwerpen, tekeningen en reclamemateriaal

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, sche­ma’s, afmetingen en overige documentatie, zijn vrijblijvend.

2. De in sub 3.1 genoemde goederen blijven ons eigendom. Zij mogen zonder onze toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik bij de wederpartij en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch worden gebruikt of ter beschikking gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door ons zijn verstrekt.

3. Door ons aan de wederpartij ter beschikking gesteld en/of in bruikleen gegeven reclamemateriaal, zowel binnen- als buitenreclame, staat geheel voor rekening en risico van de wederpartij en mag uitsluitend worden gebruikt volgens door ons aan te geven richtlijnen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de wederpartij voor schade veroorzaakt door gebreken aan, of verkeerd gebruik van het reclamemateriaal. De wederpartij is verplicht ons te vrijwaren voor eventuele aanspraken terzake van derden.

4. Wij hebben het recht het reclamemateriaal te allen tijde terug te vorderen. Op eerste aanmaning daartoe draagt de wederpartij zorg voor franco verzending aan ons.

5. De wederpartij zorgt op zijn kosten voor aansluiting op het lichtnet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften, degelijk onderhoud en eventuele reparaties van de lichtreclame. Wanneer de wederpartij aangebrachte buitenreclame verwijdert, dient hij ons hiervan, onder opgave van redenen in kennis te stellen.

Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen zijn in Euro’s uitgedrukt en gelden – tenzij anders overeengekomen – voor levering af magazijn en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transportkosten en emballage.

2. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, de door leveranciers aan ons berekende prijzen, invoerrechten of andere heffingen, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van het te leveren product en/of wijziging van de wisselkoers van de Nederlandse ten opzichte van de buitenlandse valuta, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

3. Bij leveringen met een waarde beneden € 500,- netto zijn wij gerechtigd een bedrag wegens kosten van afhandeling en/of administratie in rekening te brengen.

Artikel 5 Levering en ontbinding

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn.

2. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

3. Een door ons opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.

Wij zijn, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij ons in gebreke heeft gesteld.

4. Zolang de wederpartij jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog deze verplichtingen is nagekomen.

5. Indien de wederpartij jegens ons in verzuim is met de nako­ming van zijn contractuele verplichtingen, alsme­de in geval van faillisse­ment, surséance van betaling, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met het recht op schadevergoeding jegens de wederpartij.

6. Alle risico van transport van de goederen berust bij de wederpartij, zowel wat de directe als wat de indirecte schade betreft. De wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren. De keuze van de wijze van transport wordt door ons bepaald. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waarop wij geen invloed hebben en die de levering van zaken belemmert of onmogelijk maakt, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet-tijdig leveren door onze leveranciers.

2. Indien wij door overmacht niet of niet-tijdig in staat zijn onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, hebben wij het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. In dit geval is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 7 Garantie

1. Garantie op de door ons geleverde artikelen strekt zich niet verder uit dan als omschreven in de laatste door ons aan de wederpartij verzonden service- en garantieregeling.

Artikel 8 Betaling

1. De levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.

2. Voor het overige dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij anders overeengekomen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn. Verrekening is niet toegestaan.

3. Wij zijn gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, kontante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

4. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, is de wederpartij vanaf de vervaldatum aan ons een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6. Indien wij onze vordering ter incasso uit handen moeten geven, is de wederpartij een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimumbedrag ad € 125,-

Artikel 9 Hoofdelijke medeaansprakelijkheid

1. Indien de wederpartij bestaat uit meer natuurlijke personen is ieder hunner hoofdelijk voor het geheel jegens ons aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle voor de wederpartij uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door ons aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij ons zolang de wederpartij onze vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de wederpartij onze vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

Artikel 11 Pandrecht

1. De wederpartij is, zolang hij de in sub 8 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de wederpartij zich aan verduistering schuldig maakt.

2. In aanvulling op het in sub 10.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de wederpartij zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons aan de opdrachtgever in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welke hoofde dan ook, op straffe van een boete van € 500,- per dag dat de wederpartij in gebreke blijft aan het vorenstaande te voldoen, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

3. In geval de wederpartij surséance van betaling verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, of indien zijn goederen in beslag worden genomen, dient hij ons hiervan, en voorts bewindvoerder, curator of beslagleggende deurwaarder van het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud of het gevestigde pandrecht onverwijld in kennis te stellen. Voor dat geval, evenals wanneer de wederpartij door overschrijding van de in artikel 8 genoemde verplichtingen jegens ons in gebreke is gebleven, verleent de wederpartij ons onherroepelijk machtiging om ons toegang te verschaffen tot zijn magazijnen, winkels of andere ruimten waar zich op dat moment de aan ons in eigendom toebehorende goederen of de goederen, waarop ten behoeve van ons pandrecht is gevestigd, bevinden en deze weer tot ons te nemen, zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd onze aanspraken op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 12 Klachten

1. De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren op deugdelijke werking en ons onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

2. De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie, zoals bedoeld in sub 12.1, niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons ter zake bij aangetekende brief heeft geprotesteerd.

3. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

4. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

5. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de garantiebepalingen en het overigens in deze algemene verkoopvoorwaarden bepaalde, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld onzerzijds, onze werknemers en/of hulppersonen.

2. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal het factuurbedrag.

3. Onze aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

4. De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolge van het voorafgaande binnen 3 weken na het ontstaan daarvan, of na het moment dat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij ons schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens ons op schadevergoeding.

5. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door ons geleverde zaken.

Artikel 14 Verzekering

1. De wederpartij is verplicht voor zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, zoals een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 15 Geschillen

1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Geschillen tussen ons en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.

Otterlo, september 2007